LEGEA CETATENIEI ROMANE Nr. 21/1991                                   

 modificata si completata potrivit prevederilor  Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 43 din 29 mai 2003

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1.- (1) Cetatenia romana este legatura si apartenenta unei persoane fizice la statul roman.
(2) Cetatenii romani sunt egali in fata legii; numai ei vor fi admisi in functiile publice civile si militare.
(3) Cetatenii Romaniei se bucura de protectia statului roman.

CAPITOLUL II
Dobandirea cetateniei romane

Art. 2. – (1) Modurile de dobandire si de pierdere a cetateniei romane sunt cele prevazute in prezenta lege.
Art. 3. – (1) Incheierea, declararea nulitatii, anularea sau desfacerea casatoriei intre un cetatean roman si un strain nu produce efecte asupra cetateniei sotilor.
Art. 4. – (1) Cetatenia romana se dobandeste prin:
a) nastere;
b) adoptie;
c) acordare al cerere.

A. Prin nastere
Art. 5. – (1) Copiii nascuti pe teritoriul Romaniei, din parinti cetateni romani, sunt cetateni romani.
(2) Sunt, de asemenea, cetateni romani cei care:
a) s-au nascut pe teritoriul statului roman, chiar daca numai unul dintre parinti este cetatean roman;
b) s-au nascut in strainatate si ambii parinti sau numai unul dintre ei are cetatenia romana.
(3) Copilul gasit pe teritoriul statului roman este cetatean roman, daca nici unul dintre parinti nu este cunoscut.

B. Prin adoptie
Art. 6. – (1) Cetatenia romana se dobandeste de catre copilul cetatean strain sau fara cetatenie prin adoptie, daca adoptatorii sunt cetateni romani, iar adoptatul nu a implinit varsta de 18 ani.
(2) In cazul in care numai unul dintre adoptatori este cetatean roman, cetatenia adoptatului minor va fi hotarata, de comun acord, de catre adoptatori. In situatia in care adoptatorii nu cad de acord, instanta judecatoreasca competenta sa incuviinteze adoptia va decide asupra cetateniei minorului, tinand seama de interesele acestuia. In cazul copilului care a implinit varsta de 14 ani este necesar consimtamantul acestuia.
(3) Daca adoptia se face de catre o singura persoana, iar aceasta este cetatean roman, minorul dobandeste cetatenia adoptatorului.

Art. 7. – (1) In cazul declararii nulitatii sau anularii adoptiei, copilul care nu a implinit varsta de 18 ani este considerat ca nu a fost niciodata cetatean roman, daca domiciliaza in strainatate sau daca paraseste tara pentru a domicilia in strainatate.
(2) In cazul desfacerii adoptiei copilul care nu a implinit varsta de 18 ani pierde cetatenia romana pe data desfacerii adoptiei, daca acesta domiciliaza in strainatate sau daca paraseste tara pentru a domicilia in strainatate.

C. Prin acordare la cerere
Art. 8. – (1) Cetatenia romana se poate acorda, la cerere, persoanei fara cetatenie sau cetateanului strain, daca indeplineste urmatoarele conditii:
a) s-a nascut si domiciliaza, la data cererii, pe teritoriul Romaniei sau, desi nu s-a nascut pe acest teritoriu, domiciliaza in conditiile legii pe teritoriul statului roman de cel putin 8 ani sau, in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman, de cel putin 5 ani de la data casatoriei;
b) dovedeste, prin comportament, actiuni si atitudine, loialitate fata de statul roman si declara ca nu intreprinde sau sprijina si nici in trecut nu a intreprins sau sprijinit actiuni impotriva ordinii de drept ori a sigurantei nationale;
c) a implinit varsta de 18 ani;
d) are asigurate in Romania mijloace legale pentru o existenta decenta, in conditiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor;
e) este cunoscut cu o buna comportare si nu a fost condamnat in tara sau in strainatate pentru o infractiune care il face nedemn de a fi cetatean roman;
f) cunoaste limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca, in masura suficienta pentru a se integra in viata sociala;
g) cunoaste prevederile Constitutiei Romaniei si imnul national.

(2) Termenele prevazute la alin.(1) lit. a) pot fi reduse pana la jumatate in cazul in care solicitantul este o personalitate recunoscuta pe plan international ori a investit in Romania sume ce depasesc 500.000 euro.

(3) Daca cetateanul strain sau persoana fara cetatenie care a solicitat sa i se acorde cetatenia romana se afla in afara teritoriului statului roman o perioada mai mare de 6 luni in cursul unui an, anul respectiv nu se ia in calcul la stabilirea perioadei prevazute la alin.(1) lit. a).

Art. 9. – (1) Copilul nascut din parinti cetateni straini sau fara cetatenie si care nu a implinit varsta de 18 ani dobandeste cetatenia romana o data cu parintii sai.
(2) In cazul in care numai unul dintre parinti dobandeste cetatenia romana, parintii vor hotari, de comun acord, cu privire la cetatenia copilului. In situatia in care parintii nu cad de acord, tribunalul de la domiciliul minorutui va decide, tinand seama de interesele acestuia. In cazul copilului care a implinit varsta de 14 ani este necesar consimtamantul acestuia.
(3) Copilul dobandeste cetatenia romana pe aceeasi data cu parintele sau.

Art. 10. – (1) Cetatenia romana se poate acorda si persoanei care a pierdut aceasta cetatenie si care cere redobandirea ei, cu pastrarea cetateniei straine si stabilirea domiciliului in tara sau cu mentinerea acestuia in strainatate, daca indeplineste in mod corespunzator conditiile prevazute la Art. 8 alin. (1) lit. b), c), d) si e).
(2) Dispozitiile alin.(1) se aplica in mod corespunzator si apatrizilor fosti cetateni romani.
(3) Parintii care solicita redobandirea cetateniei romane hotarasc si in privinta cetateniei copiilor lor minori. In situatia in care parintii nu cad de acord, tribunalul de la domiciliul minorului va decide, tinand seama de interesele acestuia. In cazul copilului care a implinit varsta de 14 ani este necesar consimtamantul acestuia.
(4) Redobandirea cetateniei de catre unul dintre soti nu are nici o consecinta asupra cetateniei celuilalt sot. Sotul cetatean strain sau fara cetatenie al persoanei care redobandeste cetatenia romana poate cere dobandirea cetateniei romane in conditiile prezentei legi.

Art. 10¹ - (1) Fostii cetateni romani care inainte de data de 22 decembrie 1989 au pierdut cetatenia romana din motive neimputabile lor sau aceasta cetatenie le-a fost ridicata fara voia lor, precum si descendentii acestora pana la gradul II pot redobandi ori li se poate acorda cetatenia romana, la cerere, cu pastrarea cetateniei straine si stabilirea domiciliului in tara sau cu mentinerea acestuia in strainatate, daca indeplinesc conditiile prevazute la art.8 alin (1) lit. b), c), e) si f).
(2) Dispozitiile art.10 alin (2)-(4) se aplica in mod corespunzator.

Art. 10² - (1) Persoanele prevazute la art.10¹ care au domiciliul sau resedinta in Romania pot depune la Ministerul Justitiei o cerere de redobandire a cetateniei romane dupa implinirea unui termen de 4 ani de la momentul obtinerii dreptului de sedere, respectiv al stabilirii domiciliului in Romania.

CAPITOLUL III
Procedura acordarii cetateniei romane

Art. 11. – (1) Aprobarea cererilor de acordare ori de redobandire a cetateniei romane se face prin hotarare a Guvernului care apreciaza, in acest sens, asupra propunerilor ministrului justitiei.
(2) Hotararea Guvernului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 12. – (1) Cererea de acordare sau, dupa caz, de redobandire a cetateniei romane se face personal sau, in cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procura speciala si autentica si va fi insotita de acte care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege.

(2) Fostii cetateni romani sau, dupa caz, descendentii acestora pana la gradul II, cu domiciliul sau resedinta in strainatate, care solicita redobandirea, respectiv dobandirea cetateniei romane potrivit art.10 si art.10¹, pot depune cererile la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, care le inainteaza de indata comisiei prevazute la art.13

Art. 13. – (1) Cererea de acordare a cetateniei romane se adreseaza comisiei pentru constatarea conditiilor de acordare a cetateniei, care functioneaza pe langa Ministerul Justitiei.
(2) Comisia, formata din 5 magistrati de la Tribunalul Bucuresti, este desemnata, pe o perioada de 4 ani, de presedintele acestei instante.
(3) Presedintele comisiei este magistratul cu functia cea mai mare sau, la functii egale, magistratul cu cea mai mare vechime in functie.
(4) Comisia are un secretariat condus de un consilier din Ministerul Justitiei, desemnat de ministru.

Art. 14. – (1) Comisia dispune, pe cheltuiala petitionarului, publicarea in extras a cererii de acordare a cetateniei romane in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
(2) Examinarea cererii de catre comisie se va putea face numai dupa trecerea a 30 de zile de la data publicarii acesteia.

Art. 15. – (1) In vederea solutionarii cererii, comisia poate dispune:
a) invitarea petitionarului pentru completarea actelor, pentru orice explicatii, precum si la interviu. Nepre- zentarea nejustificata a acestuia la doua termene consecutive atrage respingerea cererii ca nesustinuta;
b) solicitarea de relatii de la orice autoritati;
c) citarea oricarei persoane care ar putea da informatii folositoare.

Art. 16. – (1) Autoritatile publice care detin date sau informatii din care rezulta ca solicitantul nu intruneste conditiile legale pentru acordarea cetateniei sunt obligate sa le comunice comisiei.
(2) Orice persoana poate face intampinare la comisia prevazuta la Art. 13, cu privire la cererea de obtinere a cetateniei romane, in cazul prevazut la alin. (1).

Art. 17. – (1) Dupa examinarea cererii, comisia va intocmi un raport pe care il va inainta, impreuna cu cererea de acordare a cetateniei romane, ministrului justitiei.
(2) In raport se va mentiona, in mod obligatoriu, daca sunt sau nu sunt intrunite conditiile legale pentru acordarea cetateniei.

Art. 18. – (1) Pe baza raportului comisiei, ministrul justitiei va prezenta Guvernului proiectul de hotarare pentru acordarea cetateniei romane ori, dupa caz, pentru redobandirea cetateniei romane.
(2) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile cerute de lege pentru acordarea ori redobandirea cetateniei, comisia, prin incheiere motivata, dispune respingerea cererii.
(3) Incheierea de respingere poate fi atacata cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.
(4) O noua cerere de acordare a cetateniei romane se poate depune dupa 6 luni de la respingerea cererii anterioare.

Art. 19. – (1) Persoana careia i se acorda cetatenia romana, potrivit art. 8, 10 si 10¹, cu stabilirea domiciliului in tara, depune in termen de 6 luni, in fata ministrului justitiei sau a secretarului de stat delegat anume in acest scop, juramantul de credinta fata de Romania.
(2) Juramantul are urmatorul continut: "Jur sa fiu devotat patriei si poporului roman, sa apar drepturile si interesele nationale, sa respect Constitutia si legile Romaniei."
(3) Persoana care a obtinut cetatenia romana in conditiile prevazute la art. 10 si 10¹, cu mentinerea domiciliului in strainatate, va depune juramantul de credinta in fata sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Romaniei din tara in care domiciliaza, in termenul prevazut la alin. (1).

Art. 20. – (1) Cetatenia romana se dobandeste pe data depunerii juramantului de credinta.
(2) Dupa depunerea juramantului, ministrul justitiei ori seful misiunii diplomatice sau al oficiului consular va elibera persoanei careia i s-a acordat cetatenia romana un certificat constatator pe care se aplica fotografia titularului. In situatia in care copiii minori dobandesc cetatenia romana impreuna cu parintii, acestia vor fi inscrisi in certificatul constatator.
(3) Nedepunerea juramantului de credinta fata de Romania in termenul prevazut la art.19 alin. (1), din vina persoanei careia i s-a acordat cetatenia romana, conduce la incetarea efectelor hotararii Guvernului de acordare a cetateniei romana fata de persoana in cauza.


CAPITOLUL IV
Dovada cetateniei romane

Art. 21. – (1) Dovada cetateniei romane se face cu buletinul de identitate sau, dupa caz, cu cartea de identitate, pasaportul ori cu certificatul prevazut la Art. 20 alin. (2).
(2) Cetatenia copilului pana la varsta de 14 ani se dovedeste cu certificatul sau de nastere, insotit de buletinul ori cartea de identitate, dupa caz, sau pasaportul oricaruia dintre parinti.
(3) In cazul in care copilul este inscris in buletinul sau in cartea de identitate, dupa caz, ori in pasaportul unuia dintre parinti, dovada cetateniei se face cu oricare dintre aceste acte.
(4) Daca dovada cetateniei copilului pana la varsta de 14 ani nu se poate face in conditiile alineatului precedent, dovada se va putea face cu certificatul eliberat de organele de evidenta a populatiei.
(5) Dovada cetateniei copiilor gasiti se face, pana la varsta de 14 ani, cu certificatul de nastere.

Art. 22. – (1) In caz de nevoie misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei elibereaza, la cerere, dovezi de cetatenie pentru cetatenii romani aflati in strainatate.

 
CAPITOLUL V
Pierderea cetateniei romane

Art. 23. – (1) Cetatenia romana se pierde prin:
a) retragerea cetateniei romane;
b) aprobarea renuntarii la cetatenia romana;
c) in alte cazuri prevazute de lege.

A. Prin retragerea cetateniei romane

Art. 24. – (1) Cetatenia romana se poate retrage persoanei care:
a) aflata in strainatate, savarseste fapte deosebit de grave prin care vatama interesele statului roman sau lezeaza prestigiul Romaniei;
b) aflata in strainatate, se inroleaza in fortele armate ale unui stat cu care Romania a rupt relatiile diplomatice sau cu care este in stare de razboi;
c) a obtinut cetatenia romana prin mijloace frauduloase. Cetatenia romana nu poate fi retrasa persoanei care a dobandit-o rin nastere.
d) este cunoscuta ca avand legaturi sau a sprijinit, sub orice forma, grupari teroriste ori a savarsit alte fapte care pun in pericol siguranta nationala.

Art. 25. – (1) Retragerea cetateniei romane nu produce efecte asupra cetateniei sotului sau copiilor persoanei careia i s-a retras cetatenia.

B. Prin aprobarea renuntarii la cetatenia romana
Art. 26. – (1) Pentru motive temeinice se poate aproba renuntarea la cetatenia romana persoanei care a implinit varsta de 18 ani si care:
a) nu este invinuita sau inculpata intr-o cauza penala ori nu are de executat o pedeapsa penala;
b) nu este urmarita pentru debite catre stat, persoane fizice sau juridice din tara sau, avand astfel de debite, le achita ori prezinta garantii corespunzatoare pentru achitarea lor;
c) a dobandit ori a solicitat si are asigurarea ca va dobandi o alta cetatenie.

Art. 27. – (1) Pierderea cetateniei romane prin aprobarea renuntarii nu produce nici un efect asupra cetateniei sotului sau copiilor minori.
(2) Cu toate acestea, in cazul in care ambii parinti obtin aprobarea renuntarii la cetatenia romana, iar copilul minor se afla impreuna cu ei in strainatate ori paraseste impreuna cu ei tara, minorul pierde cetatenia romana o data cu parintii sai, iar daca acestia au pierdut cetatenia romana la date diferite, pe ultima dintre aceste date. Copilul minor care, pentru a domicilia in strainatate, paraseste tara dupa ce ambii parinti au pierdut cetatenia romana pierde cetatenia romana pe data plecarii sale din tara.
(3) Dispozitiile alineatului precedent se aplica in mod corespunzator si in cazul in care numai unul dintre parinii este cunoscut sau este in viata.
(4) Copilul minor, incredintat prin hotarare judecatoreasca parintelui care are domiciliul in strainatate si care renunta la cetatenie, pierde cetatenia romana pe aceeasi data cu parintele caruia i-a fost incredintat si la care locuieste, cu conditia obtinerii acordului celuilalt parinte, cetatean roman.
(5) In situatiile prevazute la alin. (2), (3) si (4) copilului care a implinit varsta de 14 ani i se cere consimtamantul.

C. Alte cazuri de pierdere a cetateniei romane
Art. 28. – (1) Copilul minor, cetatean roman, adoptat de un cetatean strain, pierde cetatenia romana, daca, la cererea adoptatorului sau, dupa caz, a adoptatorilor, dobandeste cetatenia acestora in conditiile prevazute de legea straina. Minorului care a implinit varsta de 14 ani i se cere consimtamantul.
(2) Data pierderii cetateniei romane in conditiile alin. 1 este data dobandirii de catre minor a cetateniei adoptatorului. In cazul declararii nulitatii sau anularii adoptiei, copilul care nu a implinit varsta de 18 ani este considerat ca nu a pierdut niciodata cetatenia romana.

Art. 29. – (1) In situatia prevazuta la Art. 5 alin. (3), copilul gasit pierde cetatenia romana, daca pana la implinirea varstei de 18 ani i s-a stabilit filiatia fata de ambii parinti, iar acestia sunt cetateni straini.
(2) Cetatenia romana se pierde si in cazul in care filiatia s-a stabilit numai fata de un parinte cetatean strain, celalalt parinte ramanand necunoscut.
(3) Data pierderii cetateniei romane in conditiile alin. (1) si (2) este data stabilirii filiatiei copilului.


CAPITOLUL VI
Procedura retragerii cetateniei romane si aprobarii renuntarii la cetatenia romana

Art. 30. – (1) Guvernul Romaniei dispune prin hotarare retragerea cetateniei romane sau, dupa caz, aprobarea renuntarii la cetatenia romana, apreciind asupra propunerii ministrului justitiei, facuta potrivit procedurii prevazute la Art. 13-18.

Art. 31. – (1) Orice autoritate sau persoana care are cunostinta de existenta unui motiv pentru retragerea cetateniei romane poate sesiza, in scris, comisia de pe langa Ministerul Justitiei, avand obligatia sa produca dovezile de care dispune.
(2) Comisia sesizata poate cere date sau informatii de la orice autoritate sau persoana care are cunostinta despre existenta situatiei prevazute la Art. 24.

Art. 32. – (1) Cererea de renuntare la cetatenia romana se face personal sau prin mandatar cu procura speciala si autentica si se depune la comisia care functioneaza pe langa Ministerul Justitiei, care va proceda potrivit prevederilor Art. 13-18.
(2) Cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate pot depune cererile de renuntare la cetatenia romana la misiunile diplomatice ori la oficiile consulare ale Romaniei din tara in care locuiesc.

Art. 33. – (1) Data pierderii cetateniei romane prin retragere sau prin aprobarea renuntarii la aceasta este data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului.
(2) Dovada renuntarii la cetaenia romana se face cu adeverinta eliberata de secretarul comisiei care functioneaza pe langa Ministerul Justitiei, pentru persoanele cu domiciliul in Romania, ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, pentru persoanele cu domiciliul in strainatate.

 
CAPITOLUL VII
Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 34. – (1) Sunt si raman cetateni romani persoanele care au dobandit si au pastrat aceasta cetatenie potrivit legislatiei anterioare.

Art. 35. – Abrogat

Art. 36. – (1) Cererile privind acordarea cetateniei romane si aprobarea renuntarii la cetatenia romana sunt supuse unei taxe prevazute de lege.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), redobandirea cetateniei romane potrivit prevederilor Art. 10 alin. (2) si art. 10¹ este scutita de plata taxelor prevazute de lege.

Art. 37. – (1) Persoanele carora li s-a acordat cetatenia romana, potrivit legii, au toate drepturile si libertatile, precurm si obligatiile prevazute prin Constitutie si prin legile tarii pentru cetatenii romani.

Art. 37¹ - (1) Persoanele prevazute la art.10¹ care au redobandit cetatenia romana cu stabilirea domiciliului in Romania sau care si-au stabilit ulterior domiciliul in Romania nu vor putea exercita dreptul la libera circulatie in baza pasaportului emis de autoritatile romane pentru a calatori in alte state decat statul de origine timp de 4 ani de la data stabilirii, respectiv a schimbarii domiciliului.
(2) Ministerul de Interne poate acorda dispensa pentru exercitarea dreptului la libera circulatie, prin derogare de la prevederile alin. (1), in urmatoarele situatii:
a) reintregirea familiei sau vizitarea sotului ori a unei rude pana la gradul II inclusiv;
b) vizitarea unei rude pana la gradul IV grav bolnave;
c) realizarea unei interventii medicale in lipsa careia sanatatea persoanei ar fi in pericol;
d) efectuarea unui stagiu de perfectionare sau ca urmare a obtinerii unei burse;
e) deplasari determinate de natura ocupatiei exercitate in Romania.

Art. 38. – (1) Cetatenia romana cu titlu de "cetatenie de onoare" se poate acorda unor straini, pentru servicii deosebite aduse tarii si natiunii romane, la propunerea Guvernului, fara nici o alta formalitate, de catre Parlamentul Romaniei.
(2) Persoanele care au dobandit cetatenia de onoare se bucura de toate drepturile civile si politice recunoscute cetatenilor romani, cu exceptia dreptului de a alege si de a fi ales si de a ocupa o functie publica.

Art. 39. – (1) Pentru situatiile in care se cere consimtamantul celuilalt parinte sau al minorului care a implinit varsta de 14 ani, acesta trebuie facut in forma unei declaratii autentice date in fata notarului public sau, in strainatate, la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale Romaniei.

Art. 40 – (1) Cererile aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor rezolva in conformitate cu prevederile acesteia.